Konkurs FB

regulamin

Hajdasz ? Centrum Rozwoju Młodego Człowieka
Regulamin konkursu
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Hajdasz ? Centrum Rozwoju Młodego Człowieka
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/centrumhajdasz
Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, niezależnie od wieku oraz narodowości.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie ?lubię to? na Fanpage oraz oznaczenie 3 osób w naszym poście.
6. Konkurs trwa od 23.02.2021 do 1.03.2021. do godziny: 12:00
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10 marca za pośrednictwem FanPage.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook?a.
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega: polubieniu posta oraz oznaczenie 3 osób w tym poście.
11. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz z największą ilością like-ów.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda
12. Nagrodą w konkursie są: ręczniki plażowe Centrum Hajdasz..
13. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy Centrum Hajdasz Podbiałowa 11 61-680 Poznań lub może zostać przesłana pocztą.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ?Konkurs na facebooku?
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.