Promocja

regulamin

Hajdasz – Centrum Rozwoju Młodego Człowieka

Regulamin promocji
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest Hajdasz – Centrum Rozwoju Młodego Człowieka
2. Fundatorem nagród jest Ogranizator.
3. Promocja jest prowadzona na terenie lodziarni Lolodzik w wymienionych niżej lokalizacjach:
– ul. Strzeszyńska 243 Poznań
– Kontener Art Poznań
– plaża Szeląg Poznań

Warunki uczestnictwa
4. W promocji mogą brać udział wszystkie osoby, niezależnie od wieku oraz narodowości.
5. Warunkiem udziału w promocji jest zakup lodów poprzez hasło reklamowe: Hajdasz w wybranych lodziarniach Lolodzik
6. Promocja trwa od 1.06.2021 do 3.06.2021. bądź do wyczerpania lodów, bonów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności zdarzenia losowe, które uniemożliwiłyby realizację promocji. 
8. Zadanie promocyjne polega na zakupie lodów poprzez hasło reklamowe Hajdasz w wybranych lokalizacjach lodziarni Lolodzik. Po zakupie Klient otrzymuje od obsługi unikatowy kod, który należy przesłać e-mailowo na adres: promocja@hajdasztravel.pl. Po potwierdzeniu unikatowości kodu Klient w ciągu 5 dni roboczych otrzyma na wskazany adres e-mail Voucher o wartości 50 zł.
9. By otrzymać Voucher o wartości 50 zł należy przesłać zdjęcie bonu maksymalnie do godziny 23:59 dnia 6.06.2021r.

Nagrody/Promocje

9. Na hasło reklamowe Hajdasz przysługuje rabat w wysokości 10% na jedną porcje 60g lodów.
10. Vouchery o wartości 50 zł brutto.

Każdy bon upoważnia do odebrania Vouchera, który można wykorzystać na:
– obozy letnie 2021 Hajdasz Travel. Voucher można użyć w przypadku nowej rezerwacji, na wszystkie obozy na stronie www.hajdasztravel.pl
Uwaga ilość miejsc ograniczona. W przypadku wyczerpania miejsc na obozy bon będzie można wykorzystać na poczet czesnego w szkole tanecznej Hajdasz.
– poczet czesnego w szkole tanecznej Hajdasz na sezon 2021.

Dodatkowe postanowienia
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji kodu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
13. Voucher wykorzystany na obozy dla dzieci 2021 łączy się z innymi rabatami aktualnie obowiązującymi na stronie www.hajdasztravel.pl

Reklamacje
14. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
15. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
16. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Promocja Lolodzik”
17. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.