REGULAMIN KONKURSU „TWOJA OPINIA MA ZNACZENIE”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursu pod nazwą „TWOJA OPINIA MA ZNACZENIE” (dalej jako „Konkurs”), nagrodę przewidzianą w Konkursie i zasady jej odbioru.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród Hajdasz Travel zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs trwa od dnia 25.04.2022 do 1.07.2022.
 • 2. Uczestnicy
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być jedynie osoba fizyczna, pełnoletnia, która wystawiła opinię na temat obozów Hajdasz Travel, wystawionym na portalu gooogle.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu

określone Regulaminem.

 • 3. Zasady prowadzenia Konkursu
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wystawienie opinii dotyczącej obozów dla dzieci i młodzieży na portalu google.pl (https://g.page/r/CW1XPjY_XadYEB0/review)
 2. Wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację na temat obozów. Organizator zastrzega sobie prawo nie wzięcia pod uwagę zgłoszonych opinii i wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy opinie będą nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich lub mające na celu zniesławienie Organizatora.
 3. Za datę przystąpienia do Konkursu uważa się datę dodania opinii.
 4. Dodawane przez Uczestników opinie nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, jak również nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Opinia zgłoszona przez Uczestnika musi być jego własnym dziełem.
 5. Organizator Konkursu nagrodzi uczestnika, którego opinię uzna za najciekawszą.
 • 4. Nagrody i ich odbiór
 1. Nagrodą w Konkursie jest bon w wysokości 200 zł do wykorzystania na obozy letnie dla dzieci 2022.
 2. Zwycięzcy Konkursu będą powiadamiani w odpowiedzi na komentarz na portalu google.pl
 3. Nagroda będzie przesyłana zwycięzcy Konkursu nie później w dniu 1.07.2022
 4. Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeśli w podanym przez Organizatora terminie nie skontaktuje się i nie wskaże stosownych danych.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, nie można również wymienić nagrody na środki pieniężne.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników, jak np. nieprawidłowe podanie przez Uczestnika danych koniecznych do przekazania nagrody lub zmianę tych danych po dacie przystąpienia Uczestnika do Konkursu i niepowiadomienie o tym fakcie Organizatora.
 7. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W związku z powyższym zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich do treści udzielonej.
 • 5. Prawo właściwe
 1. Konkurs organizowany jest zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlega.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowię niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.