regulamin

warsztaty dla dzieci

Regulamin WARSZTATÓW 2022 – Covid 19

Regulamin uczestnictwa w WARSZTATACH ZIMOWE 2022 w okresie epidemii COVID-19.
W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS CoV ? 2, wprowadza się nadzwyczajne zasady uczestnictwa w WARSZTATACH ZIMOWYCH 2022:

 1. Warsztaty są niezależną od siebie ofertą. Klient ma możliwość wykupienia pojedynczego dnia WARSZTATÓW.
 2. Uczestnik WARSZTATÓW zobowiązany jest do stosowanie się do wszelkich obostrzeń wprowadzonych w miejscu odbywania się WARSZTATÓW.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania zaostrzonych zasad higieny ? mycia i dezynfekcji rąk, używania środków indywidualnej ochrony osobistej oraz środków higienicznych zapewnionych na terenie obiektu i okolicach oraz zachowania dystansu społecznego wprowadzonego przez Organizatora w związku z epidemia Covid-19.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do powiadamiania kadry o każdym przypadku gorszego samopoczucia, jak również zawiadamiania o pogorszeniu stanu zdrowia osób z którymi przebywa.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich procedur, które będą stosowane na wypadek podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia zakażenia.
 6. Rodzic/prawny opiekun Uczestnika udostępnia organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację i odebrać połączenie od organizatora niezwłocznie.
 7. W przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas WARSZTATÓW Organizator korzysta z podanych w umowie danych kontaktowych z Rodzicem/prawnym opiekunem Uczestnika, w celu podjęcia działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikowi i innym uczestnikom WARSZTAÓW. Rodzic/opiekuj zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka z WARSZTAÓW.
 8. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na bieżącą kontrolę temperatury Uczestnika na wejściu oraz na podjęcie w razie nagłego wypadku, wymagającego natychmiastowej interwencji służb ratowniczych, wyraża także zgodę na przeprowadzenie niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia Uczestnika
 9. Organizator zapewnia, że program WARSZTAÓW będzie realizowany w miejscu WARSZTATÓW lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 10. W przypadku braku możliwość realizacji programu, z uwagi na obostrzenia sanitarne, Organizator zapewni program zastępczy w tej samej cenie.
  Wyłączone z programu są wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
 11. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyposażyć Uczestnika, na czas WARSZTATÓW, w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki).
  W przypadku braku możliwości zapewnienia takich środków, Organizator pobiera dodatkową opłatę 20,00 zł. W celu wydania maseczki i tym samym zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku oraz pozostałym uczestnikom warsztatu
 12. Rodzic/opiekun w dniu Warsztatów zobowiązany jest do oddania oświadczenia dotyczące stanu zdrowia uczestnika Warsztatów. W przypadku zakupu większej ilości warsztatów oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich wykupionych warsztatów odbywających się w różnych dniach w przypadku pojawienia się infekcji uczestnika, objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w tym Covid 19 lub zamieszkujący z Uczestnikiem WARSZTATÓW zostanie objęty kwarantanną niezwłocznie poinformuje o tym Organizatora.
 13. Zwrot należności za warsztaty, w których nie uczestniczyło dziecko z powodu choroby bądź przyczyn niezależnych przysługuje tylko i wyłącznie jeśli brak uczestnika zostanie zgłoszony organizatorowi najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego warsztaty (adres e-mail wroclaw@hajdasz.pl). Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni oraz pomniejszony o 30% w związku z poniesionymi kosztami przez organizatora. W przypadku braku wcześniejszego kontaktu i nie stawieniu się uczestnika na warsztatach zwrot środków nie przysługuje.